ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενική Ενημέρωση

Η Generali Hellas Α.Α.Ε. μέσω του δικτυακού τόπου fastpay.generali.gr επιτρέπει στον επισκέπτη/ χρήστη του την δυνατότητα ενημέρωσης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η GENERALI, αυτός δε οφείλει να διαβάσει τους παρακάτω όρους χρήσης παροχής υπηρεσιών πριν από την επίσκεψη ή χρήση του δικτυακού τόπου.

Η χρήση του δικτυακού τόπου τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης από τον επισκέπτη/ χρήστη, ο οποίος σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης οφείλει να μην κάνει χρήση και να εγκαταλείψει τον δικτυακό τόπο.

Η GENERALI διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης οποτεδήποτε των όρων χρήσης με αντίστοιχη ανακοίνωση της τροποποίησης στον δικτυακό τόπο. Μετά την ανακοίνωση κάθε τυχόν τροποποίησης, η χρήση του δικτυακού τόπου λογίζεται ως αποδοχή της κάθε τροποποίησης από τον επισκέπτη/ χρήστη.

Πνευματική Περιουσία

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου ανήκει στην GENERALI, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής της ιδιοκτησίας και διέπεται από τις σχετικές εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή και εκμετάλλευση, μεταβίβαση του περιεχομένου αυτού ή τμήματός του απαγορεύεται χωρίς την γραπτή συναίνεση της Δικαιούχου. Τα σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο ανήκουν αποκλειστικά στην GENERALI και απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών χωρίς την γραπτή συναίνεση της Δικαιούχου. Η επωνυμία GENERALI ή οποιοδήποτε σήμα που περιλαμβάνει την διακριτική επωνυμία GENERALI δεν μπορεί να τεθεί σε οποιαδήποτε δικτυακή διεύθυνση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της GENERALI.

Περιορισμός Ευθύνης Δικαιούχου

Η πληροφόρηση που παρέχεται στον δικτυακό τόπο fastpay.generali.gr παρέχεται με καλή πίστη από την GENERALI. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο fastpay.generali.gr δεν αποτελούν άμεση ή έμμεση σύσταση, συμβουλή ή παρότρυνση για διενέργεια χρηματοοικονομικής ή επενδυτικής πράξης ή άλλης πράξης με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του επισκέπτη/ χρήστη να αξιολογήσει κάθε πληροφορία και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση, αποκλείεται δε κάθε ευθύνη της GENERALI.

Ο δικτυακός τόπος fastpay.generali.gr δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια κατά τη διάρκεια διαβίβασης των πληροφοριών ή και των εντολών από τον επισκέπτη/ χρήστη και για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, λόγω ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.

Η GENERALI μεριμνά για την διασφάλιση της διαθεσιμότητας του δικτυακού τόπου fastpay.generali.gr και των υπηρεσιών του, αλλά η διαθεσιμότητα του fastpay.generali.gr μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των επισκεπτών/ χρηστών και άλλα δίκτυα επικοινωνιών ή και από άλλες αιτίες. Η GENERALI έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρους του fastpay.generali.gr και να προβαίνει σε μεταβολή της φύσης ή και του περιεχομένου του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Η GENERALI κατά την διάρκεια της χρήσης του δικτυακού τόπου fastpay.generali.gr δεν ευθύνεται: α. για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τον επισκέπτη/ χρήστη, β. για τυχόν αδυναμία πρόσβασης των επισκεπτών/ χρηστών, γ. για τη συνολική ή μερική διακοπή της λειτουργικότητάς του, δ. τη καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης υπηρεσιών, ε. την απώλεια κάθε είδους περιεχομένου των υπηρεσιών και στ. την ύπαρξη κάθε είδους σφάλματος.

Υποχρεώσεις επισκέπτη/ χρήστη

Ο επισκέπτης/ χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει κατά την επίσκεψη και χρήση του να ακολουθεί τους κανόνες και ρυθμίσεις της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού, να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική και μη προσήκουσα συμπεριφορά και πράξη κατά την χρήση του δικτυακού τόπου, ευθύνεται δε σε αντίθετη περίπτωση, για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στη GENERALI ή σε τρίτο από την παράνομη και μη προσήκουσα χρήση εκ μέρους του, του δικτυακού τόπου fastpay.generali.gr. Σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της GENERALI οποιαδήποτε αξίωση ή αγωγή που απορρέει από κάθε μορφής παράβαση του επισκέπτη/ χρήστη, αυτός υποχρεούται να παρέμβει στη σχετική διαδικασία και να αποζημιώσει την GENERALI στη περίπτωση που αυτή υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Δεσμοί προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η GENERALI δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων που είναι συνδεδεμένοι με τον παρόντα δικτυακό τόπο. Η επίσκεψη από τον επισκέπτη/ χρήστη οποιουδήποτε δικτυακού τόπου συνδεδεμένου με τον παρόντα δικτυακό τόπο, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/ χρήστη, ο οποίος οφείλει για οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθύνεται στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους που φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη. Ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να αποδέχεται τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων και να απευθύνεται στους παρόχους τους για ο,τιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή της χρήσης τους.

Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται για διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του δικτυακού τόπου της GENERALI και δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679. Για αναλυτική ενημέρωση, μπορείτε να ανατρέξετε στη «Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» στην ιστοσελίδα μας www.generali.gr

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, για δε την επίλυση τυχόν διαφοράς με αφορμή την σύμβαση αυτή, την ισχύ της, την ερμηνεία της και την λειτουργία του δικτυακού τόπου fastpay.generali.gr αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Εάν κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς όμως να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης θα είναι ισχυρή μόνο εάν γίνει και δηλωθεί γραπτά και ενσωματωθεί στους Όρους Χρήσης της παρούσας σύμβασης.

Ακύρωση Συναλλαγής

Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε τη συναλλαγή που πραγματοποιήσατε μέσω της υπηρεσίας Fast Pay, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε γραπτό αίτημα προς το τμήμα εισπράξεων στο email: collections@generali.gr. Η Εταιρία θα αξιολογήσει το αίτημά σας και εφόσον το εγκρίνει, θα προχωρήσει σε αντιλογισμό σε συνεργασία με την τράπεζά σας. Εάν προβλέπεται ρητά από τους όρους του ασφαλιστηρίου σας, θα έχετε δικαίωμα σε επιστροφή χρημάτων (ολική ή μερική). Στη περίπτωση αυτή εκπρόσωπος της Εταιρίας θα σας ενημερώσει για τον τρόπο επιστροφής των χρημάτων.